Soutěž o nejkrásnější hasičku ČeskoSlovensko

Pravidla soutěže

Obecně závazná pravidla soutěže o nejkrásnější hasičku ČeskoSlovensko

I. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je TEMS s.r.o.,
  Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
 2. Soutěž Miss hasička (dále jen soutěž) je soutěží krásy, povahy a inteligence dobrovolných i profesionálních hasiček

II. Vyhlášení soutěže

 1. Sedmý ročník soutěže je oficiálně vyhlášen 30. dubna 2017.
 2. Registrace účastnic soutěže bude probíhat do 13. června 2017 na internetových stránkách soutěže www.misshasicka.cz
 3. Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. těchto pravidel a účast v základním kole soutěže.
 4. Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:
  1. základní kolo
  2. semifinále
  3. finále

III. Podmínky pro účastnice soutěže

 1. Soutěže se může účastnit dívka splňující uvedené podmínky:
  1. být dobrovolná hasička. Nutné je členství v některé zastřešující hasičské organizaci, české či slovenské a to minimálně po dobu 12 měsíců.
  2. být profesionální hasička. Nutné je členství v profesionální hasičské organizaci, české či slovenské
  3. dosažený věk 17 až 30 let aktuální s datem finálového kola
  4. občanství ČR nebo SR
  5. čistý rejstřík trestů
  6. neúčast v dosavadních finálových kolech Miss Hasička ČeskoSlovensko
  7. absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna, nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce, nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
  8. souhlas s event. účastí (v případě postupu) na základním kole, semifinále, soustředění, finálovém galavečeru a produkci fotografií pro kalendář na rok 2018
  9. pokud dívka spolupracuje s modelingovou agenturou, je podmínkou písemný souhlas své modelingové agentury k účasti v soutěži Miss Hasička ČeskoSlovensko 2017
 2. Předseda poroty může udělit výjimku.
 3. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že účastnice nesplňuje podmínky soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání.

IV. Základní kolo

 1. Základní kolo soutěže proběhne formou výběru pořadatele na základě zaslaných přihlášek a fotografií účastnic.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vybrat z došlých přihlášek účastnice pro semifinálové kolo, dle vlastního uvážení. Vybrané účastnice budou o postupu vyrozuměny e-mailem.

V. Casting, focení semifinalistek

 1. O termínu a místě konání castingu budou vybrané účastnice předem vyrozuměny a zároveň bude tato informace uvedena na webových stránkách soutěže.
 2. Pokud se semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo castingu včas, bude ze soutěže vyřazena a na její místo nastupuje náhradnice. Pořadí náhradnic určuje porota.
 3. Veškeré nezletilé účastnice castingu doloží úředně ověřený souhlas zákonného zástupce s případným natáčením a focením jejich osoby a použitím těchto materiálů pro potřeby soutěže a vysílání.
 4. Dívka je povinna doložit vyhlašovateli výpis z rejstříku trestů. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazena.
 5. Pro casting a následné focení si s sebou dívka přinese:
  1. občanský průkaz
  2. kopii členského průkazu některé zastřešující hasičské organizace
  3. dvoudílné plavky
  4. boty na podpatku (lodičky)
  5. book, fotografie (pouze v případě, že je vlastní)
  6. psací potřeby
  7. další náležitosti, které budou uvedeny v e-mailu (dle čl. V, bodu 1),
  8. nezletilé semifinalistky, ověřený souhlas zákonného zástupce (dle čl. V, bodu 3).
 6. V prostorách semifinálového kola platí přísný zákaz nošení zbraní a vstupu se zvířaty.
 7. Na casting a focení rovněž platí zákaz vstupu doprovodu dívek.
 8. Z castingu postupuje do semifinále cca 20 dívek, které se účastní focení. Výběr dívek provádí porota. Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.
 9. Postupující semifinalistka je povinna stvrdit svým podpisem nebo podpisem zákonného zástupce smlouvu o účasti v soutěži Miss Hasička ČeskoSlovensko a prohlášení o splnění podmínek soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazena.

VI. Hlasování

 1. Výběr ze 8 finalistek.
 2. Hlasovat je možné prostřednictvím sms, e-mailem, facebooku nebo instagramu. Hlasovat můžete od července až do 3.listopadu 2017 do 12:00 hodin zde na www.misshasicka.cz nebo odesláním SMS zprávy nebo prostřednictvím facebooku a instagramu.
  1. Odesláním SMS zprávy odešlete 10 bodů pro vybranou dívku. Za odeslání SMS účtuje operátor cenu za běžnou SMS zprávu dle tarifu hlasujícího. Počet odeslaných SMS není omezen. SMS zprávu zasíláte na číslo +420 720 001 073 ve tvaru MISS mezera ČÍSLO DÍVKY pro kterou hlasujete. Např. „MISS 30“ je hlasovací SMS pro dívku č. 30.
  2. Hlasováním na www.misshasicka.cz odešlete 1 bod pro vybranou dívku. Z jedné e-mailové adresy můžete hlasovat jen jednou.
  3. Hlasováním na facebooku opět odešlete 1 bod pro vybranou dívku. Fotografii dívky označte symbolem „Líbí se mi“.
  4. Hlasováním na instagramu opět odešlete 1 bod pro vybranou dívku. U fotografie, která bude zahrnuta do hlasování bude popisek „hlasování“. Fotografii dívky označte symbolem srdce (tzn. líbí se mi).
 3. Hlasování bude ukončeno 3.listopadu 2017 ve 12:00 hodin. Ta, která získá největší počet hlasů bude vyhlášena na finálovém galavečeru.
 4. Účastí na doprovodných akcí a hlasování v soutěži MISS HASIČKA vyjadřuje účastník svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním jeho osobních údajů, fotografií a audiovizuálních záznamů pro potřeby pořadatele soutěže Miss Hasička společnost TEMS s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění účinném od 1. ledna 2015, za účelem poskytování služeb a produktů pořadatele a jeho partnerských firem. Dále účastník uděluje pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení pořadatele a jeho partnerských firem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

VII. Soustředění finalistek

 1. Dívky postupující do finále se povinně zúčastní víkendového soustředění.
 2. Termín a místo konání soustředění bude upřesněno.
 3. V rámci soustředění proběhnou nácviky choreografie, výuka mluveného slova, výuka chůze, apod.

VIII. Finálový galavečer

 1. Finále bude probíhat formou slavnostního finálového večera.
 2. Pokud se finalistka z jakýchkoliv důvodů neodstaví na místo včas, bude vyloučena s okamžitou platností a účinností ze soutěže s pokutou ve výši 50.000,- Kč.
 3. Finalistka si sebou na finále přinese veškeré náležitosti uvedené v informačních materiálech.
 4. Ve finále jsou porotou zvoleny:
  1. Miss hasička
  2. 1.vicemiss hasička
  3. 2.vicemiss hasička
 5. Vedlejší titul:
  1. Poctivá Miss Hasička Sympatie – je zvolena před finálovým galavečerem veřejným hlasováním na internetu (webové, facebookové a instagramové stránky soutěže) nebo formou sms. Ta, která získá největší počet hlasů bude vyhlášena na finálovém večeru.
  2. Další vedlejší tituly dle rozhodnutí vyhlašovatele.
 6. Volba vítězek probíhá volbou poroty. Vyhodnocení soutěže proběhne tzv. medianem – hodnotí se největší četnost voleného umístění finalistky. V případě shody hlasů na některou z vítězných pozic určuje pořadí vítězek předseda poroty soutěže.

IX. Ceny a dary

 1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
 2. Soutěžící odevzdáním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu, či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u výrobce této ceny či daru.
 3. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.
 4. Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, neplatí daně vyhlašovatel, ale soutěžící dle obecně platných předpisů. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou z finalistek bude znamenat propadnutí dané ceny.
 5. Předání cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 6. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících propadnutí jakýkoliv věcných či peněžních cen.

X. Odpovědnost

 1. Vyhlašovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Vyhlašovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 2. Vyhlašovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

XI. Obecná ustanovení

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce. Tento souhlas soutěžící stvrdí svým podpisem na přihlašovacím dotazníku.
 2. Soutěžící poskytuje organizátorovi oprávnění k užití fotografií, audiovizuálních záznamů a ostatních výstupů ze svého výkonu v rámci své prezentace na soutěži Miss Hasička ČeskoSlovensko 2017 všemi způsoby uvedenými v ust. § 71 zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je dále oprávněn poskytnout podlicenci. Celý výkon nebo jeho část bude zejména užit jako upoutávka nebo v rámci dokumentárního pořadu apod. týkající se soutěže, při prezentování soutěže před veřejností (ať již v tisku, na tiskových materiálech a reklamních plochách, kalendáři, v rozhlase, televizi, na internetu a podobně) a současně dává soutěžící souhlas k odvysílání svého výkonu na celoplošné televizní stanici (ať již v přímém přenosu nebo ze záznamu).
 3. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, či změnit pravidla.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

XII. Uložení pravidel

Tato oficiální pravidla pro hlasování v soutěži jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.misshasicka.cz . Vyhlašovatel nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

 

 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.Požární bezpečnost s.r.o.RosenbauerPoctivá limonádaFERNET STOCK

 

Renault Česká republikaSENCORKvětinářství Carmen Flora

 

Rádio Kiss ...be happy!KatkaAlarm RevueFireTV

 

Požáry.cz - ohnisko žhavých zprávHasičské novinyČasopis Požiarnik